Tìm Thiết Bị Phù Hợp Cho Quán Của Bạn: Đặt Lịch Thử Thiết Bị Ngay Hôm Nay Tại Studio Sài Gòn hoặc Hà Nội!

Career Opportunities

marketing-and-branding-specialist|||Marketing and Branding Specialist|||58 Dong Khoi Street, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC|||Marketing Department||||||2023-11-30T00:00:00.000Z|||FULL_TIME|||USD|||HOUR|||single||||||||||||false||||||null
general-trade-sales-manager|||General Trade Sales Manager|||58 Dong Khoi Street, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC|||Sales Department||||||2023-11-30T00:00:00.000Z|||FULL_TIME|||USD|||HOUR|||single||||||||||||false||||||null
modern-trade-sales-manager|||Modern Trade Sales Manager|||58 Dong Khoi Street, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC|||Sales Department||||||2023-11-30T00:00:00.000Z|||FULL_TIME|||USD|||HOUR|||single||||||||||||false||||||null
wholesale-account-manager|||Wholesale Account Manager|||58 Dong Khoi Street, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC|||Sales Department||||||2023-11-30T00:00:00.000Z|||FULL_TIME|||USD|||HOUR|||single||||||||||||false||||||null
wholesale-channel-manager|||Wholesale Channel Manager|||58 Dong Khoi Street, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC|||Sales Department||||||2023-11-30T00:00:00.000Z|||FULL_TIME|||USD|||HOUR|||single||||||||||||false||||||null
regional-sales-managers|||Regional Sales Managers|||58 Dong Khoi Street, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC|||Sales Department||||||2023-11-30T00:00:00.000Z|||FULL_TIME|||USD|||HOUR|||single||||||||||||false||||||null
customer-success-specialist|||Customer Success Specialist|||58 Dong Khoi Street, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC|||Sales Department||||||2023-11-30T00:00:00.000Z|||FULL_TIME|||USD|||HOUR|||single||||||||||||false||||||null
key-account-manager|||Key Account Manager|||58 Dong Khoi Street, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC|||Sales Department||||||2023-11-30T00:00:00.000Z|||FULL_TIME|||USD|||HOUR|||single||||||||||||false||||||null
sales-manager|||Sales Manager|||58 Dong Khoi Street, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC|||Sales Department||||||2023-11-30T00:00:00.000Z|||FULL_TIME|||USD|||HOUR|||single||||||||||||false||||||null
training-and-development-specialist|||Training and Development Specialist|||58 Dong Khoi Street, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC|||Sales Department||||||2023-11-30T00:00:00.000Z|||FULL_TIME|||USD|||HOUR|||single||||||||||||false||||||null
account-executive|||Account Executive|||58 Dong Khoi Street, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC|||Sales Department||||||2023-11-30T00:00:00.000Z|||FULL_TIME|||USD|||HOUR|||single||||||||||||false||||||null
lead-engagement-specialist|||Lead Engagement Specialist|||58 Dong Khoi Street, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC|||Sales Department||||||2023-11-30T00:00:00.000Z|||FULL_TIME|||USD|||HOUR|||single||||||||||||false||||||null
lead-of-social-media-designer|||Lead of Social Media Designer|||58 Dong Khoi Street, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC|||Marketing Department||||||2023-12-01T00:00:00.000Z|||FULL_TIME|||VND|||MONTH|||range||||||10000000|||15000000|||true||||||null
graphic-designer|||Graphic Designer|||58 Dong Khoi Street, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC|||Marketing Department||||||2023-11-30T00:00:00.000Z|||FULL_TIME|||VND|||MONTH|||range||||||15000000|||20000000|||true||||||null

© 2024 Lý Gia Viên, Power by Ly Gia Vien

   Login

   Forgot your password?

   Don't have an account yet?
   Create account